Ag Obair leis an bPobal chun an Ghaeilge a chur chun cinn

Nuachtlitir na Nollag 2010 Beannachtaí na Féile oraibh go léir

Tharla sna laethanta sin go ndeachaigh forógra amach ó Chéasar Agustus an domhan uile a chlárú. B’é seo an chéad chlárú a rinneadh nuair a bhí Cuiríon ina ghobharnóir ar an tSuír. Agus chuaigh cách chun a gcláraithe, gach aon duine go dtí a chathair féin. Agus chuaigh Iósaef freisin suas ón nGailíl, ó chathair Nazarat, go hIúdáia, go dtí cathair Dháiví ar a nglaotar Beithil, de bhrí gur de theaghlach agus de threabhchas Dháiví é féin, chun a chláraithe mar aon le Muire, a bhean chéile, a bhí ag iompar clainne. Agus tharla, le linn dóibh bheith ann, gur tháinig a hionú, agus rug sí a céadghin mic, agus chuir i gcrios ceangail é, agus shín i mainséar é, de bhrí nach raibh slí dóibh san ósta. Lucas 2:1-8

Now at this time Caesar Augustus issued a decree for a census of the whole world to be taken. This census - the first - took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to his own town to be registered. So Joseph set out from the town of Nazareth in Galilee and travelled up to Judea, to the town of David called Bethlehem, since he was of David's house and line, in order to be registered together with Mary, his bethrothed, who was with child. While they were there, the time came for her to have her child, and she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Luke 2:1-8

Coinneal na Nollag
 Lasfaidh mé coinneal na Nollag
Agus cuirfidh mé í san fhuinneog,
Ag fáiltiú roimh Mhuire is an leanbh
A rugadh sa stábla fadóAgus bhí aoirí sa taobh tíre céanna, amuigh faoin spéir ag faireachán oíche i mbun a dtréada. Agus sheas aingeal an Tiarna láimh leo…..Agus dúirt an t-aingeal leo, ‘Ná bíodh eagla oraibh; óir féach, tá dea-scéala agam daoibh inniu a chuirfidh áthas mór ar an bpobal uile; rugadh slánaitheoir daoibh- is é Críost an tiarna é – i gcathair Dhaibhí. Agus is comhartha daoibh é seo; gheobhaidh naíonán i gcrios ceangail agus é ina luí i mainséar.’ Agus bhí go tobann, mar aon leis an Aingeal, cuallacht de shlua na bhflaitheas ag moladh Dé agus ag rá ‘Glór do Dhia in uachtar neimhe agus síocháin ar talamh don mhuintir a bhfuil a ghnaoi’…..

…. Agus d’imíodar go deifreach agus fuaireadar Muire…. Agus Iósaf…agus an Naíonán ina luí sa mhainséar……..

Iomainn Thraidisiúnta na Nollag / Traditional Christmas Hymns

Dia do bheatha ‘Naí anocht
Dia do bheatha ‘Naí anocht,
Do ghabh i d’ Dhiagacht daonnacht,
Dár saoradh , a Chnú chroí,
A bhrú mhaoth-ghlan Maighdine.

Íseal ann do bhí ár bhFlaith
I gcró cumhang an asail;
Fáilte roimh a theacht dá thoil,
Nuair a d’fhág sé neamh um Nollaig.

Tréna thoil, a thrua ‘s a ghean,
Thug Dia a Mhac ‘na fhírfhear
Dár gcosaint ó ghleann na gciach,
A Rí ,a Athair ,a Aon-Dia

 

 
Barr Chnoc Thlachta / Top of Tlachta

Oíche Nollag Christmas Eve
Le coinnle na n-aingeal tá an spéir amuigh breactha,
Tá fiacail an tseaca sa ghaoith ón gcnoc,
Adaigh an tine is téir chun na leapan,
Luífidh Mac Dé ins an tigh seo anocht

Fágfaidh an doras ar leathadh ina coinne,
An mhaighdean a thiocfaidh is a naí ar a hucht,
Deonaigh do shuaimhneas a ligint, a Mhuire,
Luíodh Mac Dé ins an tigh seo anocht

Bhí soilse ar lasadh i dtigh sin na haíochta,
Cóiriú gan caoile, bia agus deoch,
Do cheannaithe olla, do cheannaithe síoda,
Ach luífidh Mac Dé ins an tigh seo anocht
Máire Mhac an tSaoi

Oíche Chiúin
Oíche chiúin, oíche Mhic Dé. Cách ‘na suan, dís araon,
Dís is dílse, ‘faire le spéis, naíon beag gnaoi gheal ceananntais caomh,
Críost ‘na chodladh go séimh, Críost ‘na chodladh go séimh.

Oíche Chiúin, Oíche Mhic Dé, aoirí ar dtús chuala ‘n scéal;
Alleluia aingeal ag glaoch, cantain suairc i ngar is i gcéin,
Críost ár Slánaitheoir féin, Críost ár Slánaitheoir féin.

Don Oíche Úd i mBeithil
Don oíche úd i mBeithil, beidh tagairt ar ghrian go brách,
Don oíche úd i mBeithil go dtáinig an Briathar slán;
Tá gríosgrua ar spéartha ‘s an talamh ‘na chlúdach bán;
Féach Iósagán sa chléibhín, ‘s an Mhaighdean a dhiúl le grá.

Ar leacain lom an tsléibhe go nglacann na h-aoirí scáth,
Nuair in oscailt gheal na spéire tá teachtaire Dé ar fail;
Céad glóire anois don Athair i bhFlaitheas thuas go h-ard!
Is feasta fós ar talamh d’fheara deá-mhéin ‘síocháin!

With candles of angels the sky is now dappled,
The frost on the wind from the hills has a bite,
Kindle the fire and go to your slumber
Jesus will lie in this household tonight.

Leave all the doors wide open before her,
The Virgin who comes with the child on her breast;
Grant that you'll stop here tonight, Holy Mary,
That Jesus tonight in this household may rest.

The lights were all lighting in that little hostel,
There were generous servings of victuals and wine
For merchants of silk, for merchants of woolens,
But Jesus will lie in this household tonight.

Dánta Nollag / Christmas Poems

Dá mbeadh mileoidean agamsa
Ní bheadh Críost gan cheol anocht
Is é ag teacht ó áras bán a fhlaitheasa
Chuig an mainséar bocht

Do sheinnfinn ceol do chuirfeadh gliondar ar a chroí
Ceol nár chualathas riamh
Ag píobaire sí
Ceol ‘chuirfeadh na réaltaí ag rince i spéartha na hoích’
Eoghan Ó Tuairisc

If I had a melodeon,
Christ would not be
without music tonight
when going from his white heavenly house
to the poor stable
I would play music for him
That would put happiness in his heart
Music that was never heard
By a fairy piper
Music that would make the stars
Dance in the night sky

Scéal na Nollag
Seán S. Ó Donnchadha
Co. an Chláir 1833

An oíche úd i mBeithil 
Is stair anois an scéal, 
I stábla bocht i mainséar  
Chonaic Rí an Domhain an saol. 

Lasmuigh de bhaile Bheithil 
Bhí aoirí ar an sliabh 
A chuala ó na haingil 
"Seo scéal áthais daoibh". 
'Nois brostaigí don stabla
Is féach an t-iontas ann: 
Ina luí ansin sa mhainséar
Tá Íosa, Rí an Domhain.
Ón Oirthear tháinig ríthe
A lean an réalt sa spéir
Is thug siad leo féiríní
don Rí beag sa mhainséar
Céad moladh duit, a Thiarna,
Mar fós is iontas é
An Oíche úd i mBeithil
Nuair a saolaíodh Mac Dé
That sppecial night in Bethlehem
the story now is history
In a poor stable in a manger
The King of the World saw life
Outside the town of Bethlehem
there were shepherds on the mountain
Who heard from the angels
This is a happy story for ye
Now hurry to the stable
and look at the wonder there
Lying there in the manger
Is JESUS, King of the World
From the east came kings
who followed the star in the sky
And they brought with them presents
For the little king in the Manger
one hundred praises to you Lord
Because it still is a marvel
That special night in bethlehem
When the Son of God was born
Beannachtaí le h-aghaidh do chartaí Nollag / Blessings for your Christmas Cards
Beannachtaí na Féile oraibh
Christmas Greetings

Le gach Dea-Ghuí i gcomhair na Nollag is na hath bhliana
With every good wish for Christmas and the new year

Nollaig faoi shéan ‘is faoi mhaise duit.


Nollaig shona duit (daoibh)
Happy Christmas to you (ye)

Síocháin na Nollag inár measc
May the peace of Christmas be among us

Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise
Happy Christmas and a prosperous new year

Guímid Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise dár gcustaiméirí go léir.
We pray that you will have a happy Christmas and a prosperous new year to all our customers.
Imeachtaí

16 Nollaig ag 8.30in i Franville House
Beidh fáilte romhat


 

Coinnígí súil ar www.rathchairn.ie i gcomhair seisiúin ceoil a bheidh ar siúl i Ráth Chairn um Nollag.
Keep an eye on www.rathchairn.com for information on trad. sessions in Ráth Chairn over Christmas.


'Milestones and Memories' - a bargain at €10.00! Tá siad ar díol i go leor siopaí in Áth Buí - Bronntanas Nollag álainn, go mór mhór do dhaoine ón gceantar a bhfuil cónaí orthu i bhfad ó bhaile.
A beautiful Christmas Present.

Coiste:  Cathaoirleach: Antaine Ó Duinnshléibhe. Rúnaí: Simon Ó Cróinín. Cisteoir: Deasún De Faoite.  Máire Ní Dhonnchú. Nollaig Ó Maonaigh. Alan Ó hEadhra.  Pádraig Ó Standúin.   info@athbui.com
 

EF